YMCA Orlová patří ke světovému hnutí YMCA, které stojí na křesťanských základech a hodnotách, vycházejících z učení a života Pána Ježíše Krista. Ty chceme svou činností do svého okolí vnášet a k nim chceme ukazovat.
To neznamená, že naše akce jsou určeny jen pro vyznávající křesťany. Každá akce je otevřená všem, kdo mají chuť se zapojit, není podmínkou být křesťanem ani na začátku ani na konci akcí a nikdo nebude nucen k přejímání jakýchkoli názorů. Žádný názor není zakazován (s výjimkou těch, které úmyslně škodí, ubližují nebo se posmívají druhým lidem) ani zesměšňován.

Zároveň ovšem platí, že o víře (stejně jako o dalších hodnotách) hovoříme jako o normální součásti našich životů, není to tabu, kolem kterého se chodí oklikou a mlčky. Jsme přesvědčeni, že každý si svou víru musí vybudovat sám za sebe, ale k tomu potřebuje všestranné informace a také možnost popovídat si o svých názorech s druhými, bez předsudků a bez předem daných odpovědí. Mrzí nás, že atmosféra současné společnosti takovémuto rozhovoru příliš nepřeje, a proto chceme při našich akcích vytvářet prostředí otevřené a vstřícné.

Mezi tyto základní křesťanské hodnoty patří například:

 

Úcta ke každému člověku - každý člověk má před Bohem svou hodnotu. Bůh nás má rád takové, jací jsme, bez podmínek; záleží mu na nás. Proto i člověk má jednat s úctou k druhým lidem, respektovat jejich svobodu a práva, a vždycky bránit tomu, aby lidská svoboda a práva byla porušována.
Tato úcta se v širším slova smyslu rozšiřuje na každé stvoření - člověk patří k přírodě, je její součástí; může s vděčností užívat její úžasné krásy, rozmanitosti a dobrodiní, a zároveň má člověk úkol: o přírodu se pečlivě starat...

p065_1_00 

 

p065_1_01

 Svoboda vlastního rozhodnutí - je jedním z nejvzácnějších darů Božích člověku. Ani Bůh sám člověku nebere jeho svobodnou vůli, možnost rozhodovat se podle vlastního úsudku, ale také zodpovědnost za tato rozhodnutí. Ani nikdo z lidí tedy nemá právo rozhodovat o druhém proti jeho vůli, k něčemu jej nutit a zbavovat této svobody. Zároveň se svobodnou vůlí je ovšem člověku dána také zodpovědnost za každé rozhodnutí, včetně nutnosti nést následky rozhodnutí špatných, případně trest, pokud jeho rozhodnutí bude ubližovat a škodit ostatním.

 

Pokoj a mírumilovnost - vzácné hodnoty, které Ježíš prosazoval i za cenu vlastní smrti na kříži. Člověk se nemá stavět proti druhému násilím, a to nejen zbraní, ale i slovem nebo myšlenkou. Všechno, co děláme nebo říkáme, má směřovat k upokojení, proti nenávisti se máme stavět láskou, proti urážkám a násilí odpuštěním.

 p065_1_02

 

 

p065_1_03

Pravdivost, poctivost, upřímnost - Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, píše se v Bibli. Lež a přetvářka ničí vztahy mezi lidmi a křiví lidskou duši. Člověk má hledat pravdu po celý svůj život, patří to k jeho životnímu poslání. Pravda je cennější než sláva nebo tučné bankovní konto.

 

Naděje - věříme, že budoucnost není beznadějně černá, že se svět neřítí od desíti k pěti, protože Pánu Bohu na jeho stvoření záleží. To neznamená, že si zakrýváme oči před strašlivými následky bezohledného jednání lidí vůči sobě navzájem i vůči zbytku přírody; naopak jsme přesvědčeni, že jedině poctivé přiznání vin může vést k jejich nápravě. Navzdory temným vyhlídkám jsme přesvědčeni, že budoucnost lidstva i celého světa leží v rukou Boha dobrého, laskavého a milujícího, který přichází na pomoc svému stvoření.

p065_1_05

 

p065_1_04

Láska - není momentální hormonální pohnutí člověka, nýbrž rozhodnutí přistupovat ke každému člověku s pozitivním předporozuměním; láska znamená, že se ze všech sil bráníme nenávidět druhého člověka, že se vzpíráme lhostejnosti, že nám na druhých záleží v každé chvíli stejně jako na nás samých. Láska je nejsilnější a nejhodnotnější motivace v lidském životě. Láska je podstatnou součástí Božího charakteru.

 

Pokud jsou i vám tyto hodnoty blízké a sympatické, nebudeme mít velký problém spolu vyjít, ať se hlásíte k jakémukoli vyznání víry nebo nevíry. Jestliže s těmito hodnotami nesouhlasíte, pořád se můžete zúčastnit našich akcí, ale možná si je neužijete tolik, kolik byste chtěli...